Enrollment for 2020-2021 School Year

Enrollment Packet Pick-up Dates:

Wednesday, May 20th - 9:00am to 12:00pm

&

Thursday, May 21st – 12:00pm to 3:00pm

*MUST HAVE MASK AND GLOVES ON

 

Fechas para recoger paquetes de inscripción:

miércoles 20 de mayo - 9:00am to 12:00pm

&

jueves 21 de mayo– 12:00pm to 3:00pm

*DEBE TENER MÁSCARA Y GUANTES

 

ացման Փաթեթի Վերցնելու Օրերը

Չորեքշաբթի Մայիսի 20-ին առավոտյան 9:00-ից մինչև 12:00-ը

 

Հինգշաբթի Մայիսի 21-ին կեսօրվա 12:00-ից մինչև 3:00-ը

*Պարտադիր ունենալ դիմակ և ձեռնոցներ